Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
Ви тут: ГоловнаПРЕС-ЦЕНТРкатЗвітиАкціонерамКвартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

     

Дирбавка I.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23293513

4. Місцезнаходження

40035, м. Суми, вул. Iвана Сiрка, 7

5. Міжміський код, телефон та факс

+38(0542) 659-203, +38(0542) 659-503 +38(0542) 659-433

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

https://www.soe.com.ua/akcioneram/zviti.html

в мережі Інтернет

25.10.2016

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
1. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не надаються, оскiльки емiтент-ПАТ "Сумиобленерго" (Товариство) на протязi звiтного перiоду не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
2. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не надано, так як посади корпоративного секретаря у Товариствi не iснує.
3. У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi посадових осiб Правлiння. Змiн у персональному складi посадових осiб Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не вiдбувалось, головний бухгалтер не змiнювався.
4. "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнено, оскiльки послугами рейтингового агентства в звiтному перiодi Товариство не користувалося.
5. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало будь-якi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, в тому числi протягом звiтного перiоду.
6. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" та "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" вiдсутня, оскiльки Товариство не укладало вищезазначенi правочини, в тому числi протягом звiтного перiоду.
7. "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв", "Iнформацiя про замiну управителя", "Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом", "Iнформацiя про iпотечне покриття" та "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" вiдсутня, оскiльки ПАТ "Сумиобленерго" протягом звiтного перiоду не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. 
8. Товариство не надає фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, оскiльки за III квартал 2016 року фiнансова звiтнiсть складалась за МСФЗ.
9. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнено, оскiльки протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №185284

3. Дата проведення державної реєстрації

20.10.1998

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

44281374

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

25

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3322

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 розподiлення електроенергiї, 35.12 передача електроенергiї, 35.11 виробництво електроенергiї

10. Органи управління підприємства

Органами Товариства є: Загальнi збори – Вищий орган Товариства; Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням “Про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО”, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння; Правлiння – колегiальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням “Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО”, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням “Про ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО”, здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ "Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

337568

3) поточний рахунок

26008310414

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Сумська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства Комерцiйного банку "ПриватБанк"

5) МФО банку

337546

6) поточний рахунок

26000055006888

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами

АГ №578536

07.11.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Опис

Прогноз щодо подовження термiну дiї виданої лiцензiї: термiн дiї лiцензiї необмежений.

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

АГ №578537

07.11.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: термiн дiї лiцензiї необмежений.

Виробництво електричної енергiї

АГ №500390

31.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

07.07.2020

Опис

Лiцензiя з визначеним термiном дiї. По закiнченню термiну дiї Товариство планує її подовжити.

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АВ №591222

10.08.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

10.08.2016

Опис

Лiцензiя з визначеним термiном дiї. На даний час проводяться заходи по переоформленню лiцензiї на новий термiн.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АД №072804

16.10.2012

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

06.07.2015

Опис

Лiцензiя АД №072804, видана Мiнiстерством освiти i науки, молодi та спорту України 16.10.2012 року дiяла до 06.07.2015 року.
Вiдповiдно п.1.15.2. додатку № 2 рiшення Акредитацiйної комiсiї (Протокол № 117) вiд 30 червня 2015 року дiю лiцензiї продовжено строком на 5 (п’ять) рокiв (наказ Мiнiстерства освiти i науки України №1683л вiд 03.07.2015). На даний час проводяться заходи щодо пiдключення пiдприємтсва до Єдиної державної електронної бази з питань освiти, пiсля чого буде отримано бланк лiцензiї.

Надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу автомобiльним транспортом

АЕ №266569

27.08.2013

Державна iнспекцiя України з безпеки на наземному транспортi

Необмежена

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: термiн дiї лiцензiї необмежений.

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

096.16.59

25.03.2016

Державна служба України з питань працi (Держпрацi) Управлiння Держпрацi у Сумськiй областi

25.03.2021

Опис

Дозвiл з визначеним термiном дiї. По закiнченню термiну дiї Товариство планує його подовжити.

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

097.16.59

25.03.2016

Державна служба України з питань працi (Держпрацi) Управлiння Держпрацi у Сумськiй областi

25.03.2021

Опис

Дозвiл з визначеним термiном дiї. По закiнченню термiну дiї Товариство планує його подовжити.

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дирбавка Iгор Богданович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 334971 30.07.1997 Iвано-Франкiвський МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi

4. Рік народження

1961

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

32

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Пiдприємство з експлуатацiї електричних мереж "Центральна енергетична компанiя", технiчний директор, заступник Генерального директора - Голови Правлiння.

8. Опис

Дiє вiд iменi Товариства без довiреностi на пiдставi Статуту та положення "Про Правлiння ПАТ "Сумиобленерго". На посадi Голови Правлiння Дирбавка Iгор Богданович перебуває з 26.03.2010 року.
26.07.2016 Дирбавку Iгоря Богдановича рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв повторно обрано Головою Правлiння. Згiдно Статуту Правлiння обирається строком на 1 рiк. Пiсля закiнчення рiчного термiну повноваження Голови та членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Сумиобленерго". 
Голова Правлiння знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та одержує заробiтну плату згiдно контракту. Винагорода за корпоративну дiяльнiсть згiдно Статуту не передбачена. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Палiйчук Сергiй Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 209121 21.01.1997 Калуський МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор фiлiї "Долинський РЕМ" ПАТ "Прикарпаттяобленерго"; тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння ПАТ "Сумиобленерго".

8. Опис

Рiшенням Наглядової ради вiд 25.02.2015 Палiйчука Сергiя Васильовича було обрано тимчасово виконуючим обов'язки члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння ПАТ "Сумиобленерго". Повноваження Палiйчука С.В. в якостi тимчасово виконуючого обов'язки члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння ПАТ "Сумиобленерго" набрали чинностi з 26.02.2015 та дiяли до 26.07.2016.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 26.07.16) Палiйчука С.В. обрано членом Правлiння, Заступником Голови Правлiння ПАТ "Сумиобленерго". Дiє вiд iменi Товариства без довiреностi на пiдставi Статуту та Положення "Про Правлiння ПАТ "Сумиобленерго". Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння виконує обов’язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi та повноваження члена Правлiння. 
Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та одержує заробiтну плату згiдно контракту. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Винагорода за корпоративну дiяльнiсть згiдно Статуту не передбачена. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Правлiння, Фiнансовий директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляховка Сергiй Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 111249 22.05.1996 Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй обл.

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник економiчного вiддiлу ПАТ "Сумиобленерго", тимчасово виконуючий обов'язки Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго".

8. Опис

З 27.05.2016 Ляховку Сергiя Миколайовича було обрано рiшенням Наглядової ради ПАТ "Сумиобленерго" (протокол вiд 14.04.2016) тимчасово виконуючим обов'язки Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго". Повноваження Ляховки С.М. в якостi тимчасово виконуючого обов'язки Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго" набрали чинностi з 27.05.2016 та дiяли до 26.07.2016.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 26.07.16) Ляховку С.М. обрано членом Правлiння, Фiнансовим директором ПАТ "Сумиобленерго". Дiє вiд iменi Товариства без довiреностi на пiдставi Статуту та положень "Про Правлiння ПАТ "Сумиобленерго", "Про Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго". Фiнансовий директор знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та одержує заробiтну плату згiдно контракту. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Винагорода за корпоративну дiяльнiсть згiдно Статуту не передбачена. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Правлiння, Заступник Фiнансового директора

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козупиця Олена Володимирiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МВ 281718 29.06.2005 Зарiчний ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй обл.

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

До обрання Козупицi Олени Володимирiвни на посаду т.в.о. Заступника Фiнансового директора, а з 26.07.16 на посаду члена Правлiння, Заступника Фiнансового директора, виконувала i продовжує виконувати обов'язки головного бухгалтера ПАТ "Сумиобленерго".

8. Опис

З 27.05.2016 Козупицю Олену Володимирiвну було обрано рiшенням Наглядової ради ПАТ "Сумиобленерго" (протокол вiд 14.04.2016) тимчасово виконуючим обов'язки Заступника Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго". Повноваження Козупицi О. В. в якостi тимчасово виконуючого обов'язки Заступника Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго" набрали чинностi з 27.05.2016 та дiяли до 26.07.2016.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 26.07.16) Козупицю О. В. обрано членом Правлiння, Заступником Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго". Дiє вiд iменi Товариства без довiреностi на пiдставi Статуту, положення "Про Правлiння ПАТ "Сумиобленерго" та положення "Про Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго". Член Правлiння, Заступник Фiнансового директора виконує функцiї Фiнансового директора у разi його вiдсутностi. Згiдно Статуту Товариства виконує обов’язки Секретаря Правлiння. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та одержує заробiтну плату згiдно контракту. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Винагорода за корпоративну дiяльнiсть згiдно Статуту не передбачена. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербина Iгор Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Голову Наглядової ради - Щербину Iгоря Олександровича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Голова Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради та приймає рiшення щодо питань, якi належать до компетенцiї Наглядової ради на пiдставi Статуту та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шрамко Юрiй Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Члена Наглядової ради – Шрамка Юрiя Сергiйовича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Член Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iгнатюк Кирило Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Члена Наглядової ради – Iгнатюка Кирила Володимировича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Член Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iвахно Вiталiй Валерiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Члена Наглядової ради – Iвахно Вiталiя Валерiйовича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Член Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малинiн Максим Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Члена Наглядової ради – Малинiна Максима Юрiйовича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Член Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сарапулова Олена Євгенiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Члена Наглядової ради – Сарапулову Олену Євгенiївну обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Член Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 152932 Реєстратор компанiй С.PAPAIOANNOU

4. Рік народження

0

5. Освіта

Вiдносно юридичної особи не заповнюється.

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Вiдносно юридичної особи не заповнюється.

8. Опис

Члена Наглядової ради – BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Член Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради, визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго", BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED здiйснює через свого представника. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 255478 Реєстратор компанiй С.Г. КОККIНОС

4. Рік народження

0

5. Освіта

Вiдносно юридичної особи не заповнюється.

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Вiдносно юридичної особи не заповнюється.

8. Опис

Члена Наглядової ради – UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол №8 вiд 22.04.2011. Член Наглядової ради обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради, визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Сумиобленерго", UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING здiйснює через свого представника. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Долматов Артем Анатолiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Голову Ревiзiйної комiсiї - Долматова Артема Анатолiйовича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумиобленерго" протокол №8 вiд 22.04.2011. Голова Ревiзйної комiсiї обирається строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв чинної Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Масько Андрiй Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Члена Ревiзiйної комiсiї – Маська Андрiя Сергiйовича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 22.04.2011). Члени Ревiзйної комiсiї обираються строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв чинної Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колобродов Сергiй Валентинович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

0

5. Освіта

Iнформацiя вiдсутня

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя вiдсутня

8. Опис

Члена Ревiзiйної комiсiї – Колобродова Сергiя Валентиновича обрано та затверджено на данiй посадi з 27.04.2011 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 22.04.2011). Члени Ревiзйної комiсiї обираються строком на 1 рiк. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв чинної Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Сумиобленерго". Не знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Винагороду за корпоративну дiяльнiсть, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано.

1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козупиця Олена Володимирiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МВ 281718 29.06.2005 Зарiчний ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй обл.

4. Рік народження

1976

5. Освіта

1976

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Головного бухгалтера ПАТ "Сумиобленерго".

8. Опис

Козупицю Олену Володимирiвну на посаду Головного бухгалтера призначено згiдно наказу №774-к вiд 06.09.2010. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством. Заробiтну плату отримує згiдно трудового договору. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Винагорода за корпоративну дiяльнiсть згiдно Статуту не передбачена. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Сумиобленерго" вiд 14.04.2016 Козупицю Олену Володимирiвну було обрано на посаду тимчасово виконуючої обов'язки Заступника Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго", а рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №12 вiд 26.07.16) переобрано членом Правлiння, Заступником Фiнансового директора ПАТ "Сумиобленерго". До обрання на дану посаду Козупиця Олена Володимирiвна виконувала та продовжує виконувати обов'язки головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

24241079

4. Місцезнаходження

вул. Ленiна, буд. 8-10, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська обл., 49000, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 268469

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(056) 789 17 80 (056) 372 90 56

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Депозитарнi послуги надаються на пiдставi Договору № 12/12/2011-Д, укладеного мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ТОВ "Iнтер-Сервiс-Реєстр" 12 грудня 2011 року.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

ул. Нижний Вал, 17/8, м. Київ, Київська обл., 04071 Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 279 65 40 (044) 279 13 22

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Згiдно з Законом України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 №5178-VI 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi наданi ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiювання системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено договiр про обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв №ОВ-1313 вiд 04.11.2013.

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ДIМ СТРАХУВАННЯ" (стара назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ДНIПРОIНМЕД")

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

21870998

4. Місцезнаходження

вул. Короленко, буд.21, м. Днiпро, 49101, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 546907

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.10.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

0-800-500-310 0-800-500-310

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "Днiпроiнмед" (нова назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ДIМ СТРАХУВАННЯ") укладено договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Та особистого страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин.

1. Найменування

ПрАТ "Українська фондова бiржа"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

14281095

4. Місцезнаходження

провулок Рильський, буд. 10, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581214

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 235 32 84 (044) 235 32 84

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис

ПрАТ "Українська фондова бiржа" надає послуги щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй iменних простих ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО".

1. Найменування

ПрАТ "Страхова копанiя "Арсенал Страхування"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

33908322

4. Місцезнаходження

03056, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Борщагiвська 154

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 198582

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.02.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 502-67-37 (044) 502-67-37

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "Арсенал Страхування" укладено договiр обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

1. Найменування

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30726778

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Межигiрська, 32-А

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 293774

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.08.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 220-09-00 (044) 220-09-00

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "КРОНА" укладено договiр обов'язкового особистого страхування водiя вiд нещасних випадкiв на транспортi.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.05.2003

206/1/03

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000132971

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

177125496

44281374

100

Опис

Цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, в звiтному перiодi Товариством не випускались, викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах в III кварталi 2016 року не було. Пройшли процедуру включення акцiй Товариства до бiржового списку ПрАТ "Українська фондова бiржа".

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

8000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

8000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

6520

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

234406

X

X

Усього зобов'язань

X

248926

X

X

Опис:

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 01.01.2016 - 8000 тис. грн., станом на 30.09.2016 - 8000 тис. грн.
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 01.01.2016 - 23 360 тис. грн., на 30.09.2016 - 6520 тис. грн.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розподiл та постачання електроенергiї

0

0

0

460,891 млн.кВт/годин

449720

95.60

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

70.21

2

Витрати на оплату працi

16.73

3

Iншi операцiйнi витрати

6.05

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

23293513

Територія

 

за КОАТУУ

5910136300

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

35.13

Середня кількість працівників

3322

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул. Iвана Сiрка, 7, м. Суми, 40035

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2620

4029

384

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

583376

617436

407007

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

12600

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

435

435

13

Відстрочені податкові активи

1045

11080

11080

16407

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

597511

645580

423811

II. Оборотні активи

Запаси

1100

18748

27737

13332

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

435

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

132814

151648

41013

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


82718


160128


61439

з бюджетом

1135

0

936

17739

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

17739

з нарахованих доходів

1140

1

1

1

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4324

22787

5758

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

93985

20104

33320

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

93985

20103

33320

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

17624

4486

3384

Усього за розділом II

1195

350214

387827

176421

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

947725

1033407

600232

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

92776

92776

92776

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

284254

284135

0

Додатковий капітал

1410

162

160

291930

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

6642

6642

3801

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

332500

400768

134441

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

716334

784481

522948

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

5930

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

5930

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

8000

8000

0

за товари, роботи, послуги

1615

14644

1748

7110

за розрахунками з бюджетом

1620

23360

6520

5477

за у тому числі з податку на прибуток

1621

8950

692

0

за розрахунками зі страхування

1625

6341

5508

4278

за розрахунками з оплати праці

1630

13593

20133

9421

за одержаними авансами

1635

116490

144079

24789

за розрахунками з учасниками

1640

22560

22560

2

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

11292

10643

8845

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

15111

29735

11432

Усього за розділом IІІ

1695

231391

248926

71354

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

947725

1033407

600232

Примітки

Номiнальна варiтсть статутного капiталу складає 44 281 тис. грн.

Керівник

Дирбавка Iгор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирiвна

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

23293513

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1435571

1197534

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1265425 )

( 1053697 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


170146


143837

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

22315

23434

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 39273 )

( 32832 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 50216 )

( 41714 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


102972


92725

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1234

762

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 102 )

( 262 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


104104


93225

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-24495

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


79609


93225

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

79609

93225

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

177125496

177125496

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

177125496

177125496

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 9 мiсяцiв 2016 року є чистий прибуток у сумi 79609 тис.грн.
Матерiальнi затрати за звiтний перiод склали 58816 тис. грн., за аналогiчний перiод попереднього року - 48584 тис. грн.
Витрати на оплату працi за звiтний перiод склали 211302 тис. грн., за аналогiчний перiод попереднього року - 140061 тис. грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи за звiтний перiод склали 44808 тис. грн., за аналогiчний перiод попереднього року - 48732 тис. грн.
Амортизацiя за звiтний перiод склала 40864 тис. грн., за аналогiчний перiод попереднього року - 30382 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 70183 тис. грн., за аналогiчний перiод попереднього року - 56913 тис. грн.

Керівник

Дирбавка Iгор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирiвна

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

23293513

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 0 )


( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Вiдсутнi.

Керівник

Дирбавка Iгор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирiвна

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

23293513

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Вiдсутнi.

Керівник

Дирбавка Iгор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирiвна

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

23293513

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Вiдсутнi.

Керівник

Дирбавка Iгор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Опис обраної облiкової полiтики.
Основоположнi припущення, якими керувалися при складаннi фiнансової звiтностi:
- принцип облiкового нарахування;
- принцип безперервного функцiонування.
Межа суттєвостi для статей фiнансової звiтностi встановлена на рiвнi 1 000 грн.
Для визначення величини резерву сумнiвних боргiв використовується метод застосування коефiцiєнта сумнiвностi виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв.
Основними засобами визнаються активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть бiльше 6000 грн.
Термiн корисного використання основних засобiв встановлюється постiйно дiючою комiсiєю.
Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює нулю.
На виплату вiдпусток працiвникiв створюється резерв.
Облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань проводиться на дату рiчної фiнансової звiтностi.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток